תקנון

תקנון זה והאתר כולו מתייחס באופן שווה לנשים וגברים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

• האתר של יקב שטרן הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת יין. האתר הינו בבעלות יקב שטרן עוסק מורשה 515442416

• כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין או בעקיפין, כנגד בעלי היקב או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.

• יובהר כי רכישה של משקאות חריפים מותרת אך ורק לרוכשים מעל גיל 18 שנים.

• האתר והיקב שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדית, וזאת ללא צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר או ו/או היקב בגין שינוי התקנון. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

• בהרשמה לאתר ו/או לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל – [email protected]

• בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות לטלפון 0543034361 או למייל [email protected] 

תנאי שימוש

רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם, תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.

• הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש;

(2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי

(3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא באזורי שירות של האתר, כהגדרתם להלן.

פרטי הרוכש

• בעת רכישה באתר, יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/שם חברה, מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.

תשלום

• ברכישת מוצר באתר מהחנות המקוונת, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיידית עם ביצוע ההזמנה באתר.

• המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צויין אחרת במפורש.

• פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח של חברתPay Pal או ע"י מסירת פרטי הכרטיס טלפונית לנציג היקב.

 

אחריות למוצרים הנמכרים באתר

• האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היקב.

• הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של היקב ובאחריותו הבלעדית.

• היקב רשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

• בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, הרוכש יצטרך להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו'. היקב או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה בו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

• כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של היקב.

• היקב לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט אם קיבל דרישה לכך מאחת מרשויות המדינה.

• הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

• היקב לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה הוא ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם זולת לצורך זה. למרות האמור לעיל, היקב יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ביקב ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי היקב לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל לידי היקב צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים וכיוצ"ב.

• היקב יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

• מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של היקב להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי היקב ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היקב.

• היקב יהא רשאי לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

• בקיום מקרים שאינם בשליטתו של היקב ו/או הנובעים מכוח עליון, היקב לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.

• פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של היקב. 

משלוחים וזמני אספקה

בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר, יחוייב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. איזור החלוקה הוא בכל הארץ, למעט דרומית לבאר שבע. ליקב, הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ומחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא באזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

• מרגע קניית מוצר בחנות, הלקוח יקבל את המשלוח תוך 10 ימי עבודה. המשלוח יימסר לרוכש ו/או למי מטעמו בכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד.

• במקרה והרוכש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים ליקב ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הרוכש על ידי התקשרות ליקב ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה, יחוייב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים באתר. האמור לעיל לא יחול במידה והרוכש יציין בהזמנה, כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל אחר ששמו ננקב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל אחר מטעמו, כאמור לעיל, תהא של הרוכש.

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

• על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה אליו בעת הרכישה. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

• במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאי היקב לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהיקב ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, יהא היקב רשאי לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.

• שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

• במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד, תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

• היקב יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדית לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או דרישה כלפי היקב בגין ביטול העסקה על ידו. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהיקב בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י היקב, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.

• יודגש, כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות היקב כפי שתקבע מעת לעת.